PADITHEN RASITHEN

என்னை விட்டுப் போன கண்ணன் வரக்காணேனே!

பொழுது மிகவாச்சுதே சகியே என்னை விட்டுப்போன
கண்ணன் வரக் காணேனே (பொழுது)

குழலோசை கேட்டு கூடிடும் மங்கையர்
விழியால் வலை வீசி அழைத்துச் சென்றனரோ (பொழுது)

புழுவென நான் இங்கு புலம்பித் துடிக்கையிலே
பூவையருடன் அங்கு பேசிச் சிரிக்கப் போமோ?
பைங்கிளி உனைக்கணம் பிரியேன் என்ற
பேச்சும் மறந்தானோ பேதையைத் துறந்தானோ? (பொழுது)

இயற்றியவர்: அம்புஜம் கிருஷ்ணா
இராகம்: ரேவதி

KATHALIL VIZHUNTHEN


Very tired and bored I thought for refreshment by watching a movie. Yeah, today is Friday, a day to enjoy a day to party and a reason to celebrate. What’s much in Friday? After I deeply thought for a reason, later I came to a conclusion there is nothing in it, of course nothing. Usually Kannan and me go for a movie on Friday night and we decided to go for movie tonight. Kadhalil vizhunthen, a new release but I was not interested or even not confident about that movie. Yes, I have a strong reason for that. No quality movies nowadays and I was frustrated by seeing many flop movies. I usually collect lots of new movie music’s but it’s been quite long I went in search for them, as no quality music instead I feel like a noise and more than that I even can’t catch few words in my Tamil songs. Totally wrath with Kollywood.


By the time, time was 15 past 9 and was getting late for the show. We immediately left for the day from the office but was not ready to compromise our dinner. Soon I took my bike and kannan in the pillion we started to fly at galloping speed towards Hotel Insuvai. We hurried up after taking dosai and started towards Arvind Multiplex, my favourite hangout place, without aware of a big disappointment that we are going to face. Finally we reached there and to our shock the show was house-full. We were upset and returned home after taking a vow to make our presence on tomorrow’s first show. As my mind was set to see a movie I wont get sleep without seeing one, so I took “Aadavari mataluku arthaley veruley” DVD and watched till I feel asleep.


27th September, 6.15pm. At the same time outgoing call from my mobile and incoming call in kannan’s mobile. Just I called him and nothing more than that and asked him to come to Udupi Hotel. After buying two fresh coffees from there we started running towards theatre as show was started already. Somehow we managed to buy tickets in that crowd, thanks to kannan, and stepped into the theatre along with the hot coffee in our hands. As soon as we entered, there was huge applause and whistle tearing the air and was about to exceed the maximum limit, by mistake I thought they all were welcoming us and soon I realised it was for the song “Naaka Mukka…” which was running in its full glory on the screen. I became still for a second on seeing the song and immediately few poetic words in local Tamil language came behind me to move aside and I apology ‘ed him saying sorry thala, and went in search for seat and settled. The song was playing in full tempo and dance at its fast pace as well. A suitable song that has to be enjoyed amidst of the crowd in a C Class theatre. In mid of that song I happened to turn towards kannan, he was unconsciously dancing according to the tempo. Again the line “Ad ra ra naaka mukka naaka mukka nakka mukka…” Good choreography by Sridhar, an extra-ordinary music by Vijay Antony and lyrics by the director itself. That song I wish to name magnetic song, happiness giver, such an energy booster and I was fully charged after seeing that song and I added this song to second in my list after “Manmatha raasa” which is of this kind. A perfect ‘Kuthu’ song. After completion of this song Tamil along with his brother entered theatre and joined us. Oh, he missed a kalakal song.


In a hospital scene, nakul the lead actor of this movie, when he shivered while he was lying in the bed, I automatically shivered along him. An excellent acting from him and it was totally above my expectation from him. A good start out for nakul. The movie was as speed as I couldn’t even believe how first half got completed. In the interval we got ice cream for time pass. While tasting ice cream we noticed some one sitting in my well-known area in my office (First floor of my office is visible from theatre balcony). Yeah, it was Saravanai perumal and next to him Gopi. They seemed to be deeply buried in their work and thought of disturbing them. Took the mobile and called him. After a few seconds of talk I asked him to turn to his right. He bent forward by having his mobile over his ear and tilted his head to right and peeked us through the glass window. We three were standing next to next by waving our hands. He, “ada paavingala inga work pannitu irukarappo theatrela iruth tata kaati kadupethringala…ha ha ha” as it continued. Later mobile was switched over to Gopi, he, “thala yaar yaaru vanthinga, neenga, periya thala, tamila oh enjoy enjoy“. After talking I pressed End Call button and was shocked to see my cream was missing in my cone. The semi solid cream was converted to liquid state and all leaked out by the time when I was talking and left empty cone in my hand. No heart to leave that empty cone also and had that. Bell alarmed, we rushed to our seats. The second half of the movie started with a suspense and thriller and it was quite different till end of the reel. Nakul had given his best performance and made use of his opportunity well. The movie was all about how an extreme love and affection will take a person to do anything he desired. An example too was shown, how a monkey, which was, too affection towards his baby was happily living with it with out knowing it was dead. That was a heart-touching video.


Last but not least, another interesting thing was the female lead Sunena (கவிதை போல) and the uninteresting thing was she was alive till the first half :-(. The movie was youthful and even though it was an extract of many already released movie PV Prasath, the director has given in an interesting way. Camera of SD Vijay Milton has played like anything and the movie is worth watching. I remember seeing the movie “Iruvar mattum – By 2”, where only two person acted in that movie also have the same story line. We left the theatre with a feel of seeing a good movie. Then we reached Gnanambal Idly Kadai for dinner. While taking dinner we were discssing and making comments on the movie along with posing for few snaps infront of kannan’s nokia 7100 technology. After dinner Tamil along his brother started towards North and kannan and me started towards south and reached our room and our day happily ended.


KATHALIL VIZHUNTHENThe nakka mukka film.